แบบประเมินต่าง ๆ
ประกันคุณภาพ: แบบประเมินความพึ่งพอใจ
  • สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
    1. ผลที่เกิดกับอาจารย์ ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร CLICK
  • สำหรับนิสิต
    1. แบบสอบถามความความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น CLICK
    2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น CLICK
    3. แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น CLICK