คณะนิติศาสตร์

แนะนำคณะ

คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุมศึกษา) ให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิสิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศภาคม 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546

หลักสูตรนิคิศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 โดยเปิดหลักสูตรจำนวน 2 สาขา คือ สาขากฎหมายมหาชน และ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน ปริญญาบัตร ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.

cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ