ผลงานคณะ
Research

ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการและผลงานของทางทคณะนิติศาสตร์จัดขึ้นประกอบไปด้วยด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน  ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการบริการวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพ

บริการวิชาการแก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม

แผนด้านบริการวิชาการแก่สังคม60
อ่านบทความ
แผนดำเนินงานทำนุศิลปวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียด
แผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
อ่านบทความ

ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านบทความ
แผนทำนุศิลปวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียด
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึก 2560
อ่านรายละเอียด