อาจารย์จีรกิติ์ ทัดศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
รักษาการผู้อำนวยการสํานักบริหารทรัพย์สิน วิทยาเขตวัชรพล
อาจารย์อุดม สมบูรณ์ผล
ผู้อำนวยการวิทยาเขตวัชรพล

งานจัดซื้อและพัสดุ

นางสาวนวพร งามขำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน

งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นายนภสินธุ์ กุลปัญญา
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
นางธรณินทร์ อะเวรา
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

งานหอพัก

นางสาวมัณฑนา ชิตกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวรรณประภา สิงห์สาคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานรักษาความปลอดภัย

..........
รักษาการหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

นางสาวมัณฑนา ชิตกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานทันตกรรม

Go to top