สมัครเรียน
คณะทันตแพทยศาสตร์
* มอบทุนการศึกษาสนับนสนุน 1.2 ล้านบาท สำหรับผู้สมัคร 30 ท่านแรก
* รับเทียบโอนสำหรับเด็กซิ่ว
* ค่าเครื่องมือแพทย์ผ่อนชำระได้
* ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากทันตแพทยสภา
คณะพยาบาลศาสตร์
* ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย จบวสายวิทย์-คณิต
* สอบด้วยระบบออนไลน์ ทราบผลทันที
* รายงานตัว 40ท่านแรก รับสิทธิหอพักฟรี 1 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
* หอพักฟรีตลอดหลักสูตร
* รับคอมพิวเตอร์พกพา
* ฟรีชุดนิสิต
สามารถยื่นใบสมัครกับทีมคณาจารย์แนะแนวประจำภูมิภาค หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาลดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-563-53-252-3
มือถือ : 085-802-8833, 085-820-8833