โครงการทำบุญหอพัก วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการอบรมนิสิตการใช้รถและความปลอดภัยด้านจราจร เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงความรู้ในเรื่องกฎจราจร โดยโครงการจัดในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 3 เครือข่าย "ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ : พอเพียง มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา" ระหว่างวันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนห้วยยาง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ด้วยการเข้าไปเล่นเกมกับน้อง ๆ นักเรียน แจกของ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา "วิถีแห่งแรงบันดาลใจสู่ชุมชนเพื่อสุขภาพ : Anlnspiration Toward Community Health" ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยม ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 14 สถาบัน เพื่อแสดงความร่วมมือในการส่งเสริมและบูรณาการ รวมทั้งเสริมสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์  วันที่ 21 เมษายน 2560

พบปราชญ์ชาวบ้านด้านสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ "เพลงพื้นบ้าน" ณ โรงเรียนวัดบางขวาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี วันที่ 24 มีนาคม 2560

ศึกษาดูงานสโมสรนิสิต วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตบัณฑิตในอุดมคติไทย ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ำความเป็นไทย ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตด้วยจิตปัญญา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการกิจกรรมอบรมจริยธรรมอิสลาม ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ณ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 "สานศิลป์ ถิ่นสองแคว" วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ลานศรีสุขนาฎกรรมลำน้ำน่าน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วงจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ชุดใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

มหกรรมกีฬา WESTERN COLOR SPORT'S DAY, 2016 ระหว่างวันที่ 18 - 30 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง และหอประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการกาญจนบุรี ในวันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการทั่วทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมในการนี้ด้วย

สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อ "พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพ พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

Go to top