มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา "วิถีแห่งแรงบันดาลใจสู่ชุมชนเพื่อสุขภาพ : Anlnspiration Toward Community Health" ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยม ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ๑๔ สถาบัน เพื่อแสดงความร่วมมือในการส่งเสริมและบูรณาการ รวมทั้งเสริมสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์  วันที่ 21 เมษายน 2560

พบปราชญ์ชาวบ้านด้านสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ "เพลงพื้นบ้าน" ณ โรงเรียนวัดบางขวาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา๙ เครืบข่าย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อ "พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพ พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

Go to top