ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1 โครงการ ดาว์นโหลด
2 กำหนดการ ดาว์นโหลด
3 คำชี้แจงในการส่งบทความ ดาว์นโหลด
4 ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย ดาว์นโหลด
5 ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิชาการ ดาว์นโหลด
6 แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์ ดาว์นโหลด
7 ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ดาว์นโหลด
8 รายชื่อผู้นำเสนอแบบปากเปล่า ดาว์นโหลด
9 รายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ ดาว์นโหลด

 

ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1 โครงการ ดาว์นโหลด
2 กำหนดการ ดาว์นโหลด
3 ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย ดาว์นโหลด
4 ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิชาการ ดาว์นโหลด
5 แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์ ดาว์นโหลด
6 ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ดาว์นโหลด
7 แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย (บว.12) ดาว์นโหลด
8 แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ดาว์นโหลด
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย ดาว์นโหลด
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านกลั้นกรองผลงานวิจัย ดาว์นโหลด
11 คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ดาว์นโหลด
12 รายชื่ออาจารย์และนิสิตที่นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ดาว์นโหลด
13 รายชื่ออาจารย์และนิสิตที่นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ดาว์นโหลด
14 ประมวลภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ดาว์นโหลด 

 


รวมเล่มอาจารย์ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 9

ลำดับที่ ชื่อเล่ม เอกสาร
1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล่ม 1 ดาว์นโหลด
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล่ม 2 ดาว์นโหลด
3 วิทยาศาสตร์ 1 ดาว์นโหลด
4 วิทยาศาสตร์ 2 ดาว์นโหลด

 

รวมเล่มอาจารย์ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
 
ลำดับที่ ชื่อเล่ม เอกสาร
1 ศึกษาศาสตร์ เล่มที่ 1 ดาว์นโหลด
2 ศึกษาศาสตร์ เล่มที่ 2 ดาว์นโหลด
3 ศึกษาศาสตร์ เล่มที่ 3 ดาว์นโหลด
4 บริหารธุรกิจ ดาว์นโหลด
5 รัฐประศาสนศาสตร์ ดาว์นโหลด
6 สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาว์นโหลด
7 สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดาว์นโหลด
8 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาว์นโหลด
9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ดาว์นโหลด
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทันตแพทยศาสตร์ ดาว์นโหลด
11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาว์นโหลด
 

 

ภาพองค์ปาฐกถาพิเศษงานประชุมวิชาการครั้งที่ 7, 8, 9

Go to top