ปี 2560


 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่มวันสุดท้าย รายชื่อนิสิต/อาจารย์ที่เข้าประชุม อัพเดท
1 24 กมราคม 2560 1 16 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด  
7 กุมภาพันธ์ 2560 30 มกราค 2560  ดาวน์โหลด  
14 มีนาคม 2560 6 มีนาคม 2560  ดาวน์โหลด  
4 5 เมษายน 2560 4 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด  
5 4 พฤษภาคม 2560 5 29 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด  
6 6 มิถุนายน 2560 6 31 พฤษภาคม 2560 ดาว์นโหลด  
7 4 กรกฎาคม 2560 7 30 มิถุนายน 2560 ดาว์นโหลด  
8 8 สิงหาคม 2560 8 2 สิงหาคม 2560 ดาว์นโหลด  
9 8 กันยายน 2560 9 2 กันยายน 2560 ดาว์นโหลด เอกสารถึงสำนักวันที่ 2/9/60
10 12 ตุลาคม 2560 10 6 ตุลาคม 2560 ดาว์นโหลด เอกสารถึงสำนักวันที่ 6/10/60
11 9 พฤศจิกายน 2560 11 4 พฤศจิกายน 2560 ดาว์นโหลด เอกสารถึงสำนักวันที่ 4/11/60

 


 


ปี 2559

 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่ม หมายเหตุ
1 5 ก.ค.59 4 25 มิ.ย.59  
4 ส.ค.59 30 ก.ค.59  
22 ส.ค.59 30 ก.ค.59 เกิน 10 คน
4 6 ก.ย.59  26 ส.ค.59   
6 ต.ค.59  23 ก.ย.59   
10 พ.ย.59  30 ต.ค.59   
12 ธ.ค.59    2 ธ.ค.59   
 
 

หมายเหตุ

1.ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีนิสิตส่งเล่มอย่างน้อย 5 คน
2.กรณีที่ไม่ถึง 5 คน จะยกยอดไปในเดือนถัดไป แต่ถ้าเดือนถัดไป มีนิสิตมากกว่า 10 คน สำนักวิจัยขอเข้าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิก่อน (การคัดเลือกเรียงลำดับตามนิสิตที่ส่งก่อน-หลัง)
3.อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
4.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
5.วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ


 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 โครงการ ดาว์นโหลด
2 กำหนดการ ดาว์นโหลด
3 ใบแจ้งยอดชำระเงิน ดาว์นโหลด
4 ผลการประเมินโครงการ ดาว์นโหลด
5 สรุปผลโครงการอบรม ดาว์นโหลด
6 ประมวลภาพการฝึกอบรม ดาว์นโหลด

 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 โครงการ ดาว์นโหลด
2 กำหนดการ ดาว์นโหลด
3 ใบแจ้งยอดชำระเงิน ดาว์นโหลด
4 ผลการประเมินโครงการ ดาว์นโหลด
5 สรุปผลโครงการอบรม ดาว์นโหลด
6 ประมวลภาพการฝึกอบรม ดาว์นโหลด

ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1 โครงการ ดาว์นโหลด
2 กำหนดการ ดาว์นโหลด
3 ใบชำระเงิน ดาว์นโหลด
4 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดาว์นโหลด

 

 

 

 

 

Go to top