ปี 2560

 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่มวันสุดท้าย รายชื่อนิสิต/อาจารย์ที่เข้าประชุม อัพเดท
1 24 กมราคม 2560 1 16 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด  
7 กุมภาพันธ์ 2560 30 มกราค 2560  ดาวน์โหลด  
14 มีนาคม 2560 6 มีนาคม 2560  ดาวน์โหลด  
4 5 เมษายน 2560 4 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด  
5 4 พฤษภาคม 2560 5 29 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด  
6 6 มิถุนายน 2560 6 31 พฤษภาคม 2560    

 


 


ปี 2559

 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่ม หมายเหตุ
1 5 ก.ค.59 4 25 มิ.ย.59  
4 ส.ค.59 30 ก.ค.59  
22 ส.ค.59 30 ก.ค.59 เกิน 10 คน
4 6 ก.ย.59  26 ส.ค.59   
6 ต.ค.59  23 ก.ย.59   
10 พ.ย.59  30 ต.ค.59   
12 ธ.ค.59    2 ธ.ค.59   
 
 

หมายเหตุ

1.ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีนิสิตส่งเล่มอย่างน้อย 5 คน
2.กรณีที่ไม่ถึง 5 คน จะยกยอดไปในเดือนถัดไป แต่ถ้าเดือนถัดไป มีนิสิตมากกว่า 10 คน สำนักวิจัยขอเข้าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิก่อน (การคัดเลือกเรียงลำดับตามนิสิตที่ส่งก่อน-หลัง)
3.อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
4.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
5.วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ

Go to top