แผนบริการวิชาการปี 2560

ประกาศ เรื่อง ประมาณการรายละเอียดเงินสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม


โครงการบริการวิชาการของแต่ละคณะ

ลำดับที่  คณะ เอกสาร
1 พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  ดาว์นโหลด
2 พยาบาลศาสตร์ วัชรพล   ดาว์นโหลด
3 พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์   ดาว์นโหลด
4 ทันตแพทยศาสตร์   ดาว์นโหลด
5 สัตวแพทย์   ดาว์นโหลด
6 เทคนิคการแพทย์   ดาว์นโหลด
สาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี   ดาว์นโหลด
8 สาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์   ดาว์นโหลด
 9 บริารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์   ดาว์นโหลด
10 นิติศาสตร์ ดาว์นโหลด
11 วิศวกรรมศาสตร์ ดาว์นโหลด
12 บัณฑิตวิทยาลัย ดาว์นโหลด
13 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ดาว์นโหลด
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ดาว์นโหลด
1

โครงการบริการวิชาการร่วมกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น

ดาว์นโหลด
  ประมวลภาพโครงการ ดาว์นโหลด
2 สรุปโครงการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ดาว์นโหลด
3 ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการร่วมกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนอิสลามศาสนวิทยา (วังตาหนวด) ดาว์นโหลด
 
 
เอกสาร/ คู่มือ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประมารการรายละเอียดเงินสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2558 ดาว์นโหลด
โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมปี 2558 ดาว์นโหลด

การสนับสนุนด้านวิจัยและบริการวิชาการปี 2558 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559

เอกสาร / คู่มือ รายละเอียด
ปก คำนำ สารบัญ ดาว์นโหลด
บทนำ ดาว์นโหลด
โครงการแต่ละคณะ ดาว์นโหลด
 

Go to top