KM

Knowledge Management

การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดทำ มคอ. ตามกรอบมาตรฐาน TQF”

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualifications Framework) นิยมย่อว่า ทีคิวเอฟ (TQF)
แนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2)  ในการดําเนินการสามารถดําเนินการได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 แบบบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้กรณีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีความชัดเจนว่า หลักสูตรนี้ต้องการให้ ผู้เรียนเกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ตามกรอบ TQF
แบบที่ 2  แบบที่ไม่มีการบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ กรณีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกสูตรจะรับมาตรฐานผลการ เรียนรู้จากรายวิชาในหมวดวิชาและจากคณะที่เป็นเจ้าของรายวิชาต่างๆ แล้วนํามารวบรวมเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรโดยไม่มี การปรับปรุงใดๆ ในการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรเรียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ครบถ้วนก่อนว่ามาจากหมวดใดบ้าง เพื่อให้เห็นความซ้ำซ้อน และจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เป็นจุดเด่นของบัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง ต่อไป

การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดทำ มคอ. ตามกรอบมาตรฐาน TQF”

อ่านเอกสารเพิ่มเติม

Please publish modules in offcanvas position.