ศิลปวัฒนธรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  ภายหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีการกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในระดับแผน จากนั้นคณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปี 2560 วาระ การพิจารณาโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อกำหนดโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ  ซึ่งกำหนดเป็นโครงการต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการและ 3 กิจกรรม โดยเป็นโครงการที่จัดร่วมกับงานพัฒนากิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 5 โครงการ  เป็นโครงการที่จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2 โครงการ  เป็นกิจกรรมที่จัดเพิ่มขึ้นนอกแผนงานโครงการ 1 กิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กร หน่วยงานภายนอกอีก 2 กิจกรรม

งานกาชาดปราสาทสองยุคและมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์

Please publish modules in offcanvas position.