ระบบบริการการศึกษา

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2560

ชั้นปี 1

แบบประเมินสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1
 • แบบประเมินวิชาโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด SN1107
 • แบบประเมินวิชาเภสัชวิทยาพื้นฐาน SN1109
 • แบบประเมินวิชาจุลชีวและปรสิตวิทยา SN1106
 • แบบประเมินวิชาการออกกำลังกายและนันทนาการ NS1404
 • แบบประเมินวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 SN 1105
 • แบบประเมินวิชาภาษาอังกฤษ 2 EN 1002

ชั้นปี 2

แบบประเมินสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2
 • แบบประเมินวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล EN 2006 
 • แบบประเมินรายวิชา การพัฒนาตนเพื่อสุขภาพ HU 1004
 • แบบประเมินรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ NS 2207 
 • แบบประเมินการพยาบาลผู้สูงอายุ NS2208
 • แบบประเมินรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 NS 2302

ชั้นปีที่ 3

แบบประเมินสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3
 •  กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ NS 1407
 •  การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 3 NS3215
 •  การพยาบาลชุมชน 2 NS3216
 •  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 NS3306
 • ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช NS3307 

ชั้นปีที่ 4

แบบประเมินสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
 • ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล NS 4221 
 • ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล NS 4310
 • ประสบการณ์วิชาชีพ NS 4311
แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
แบบประเมิน สำหรับนิสิตประเมิน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • แบบสอบถามความความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IQA 5.2) Click here
 • แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IQA 3.2, 1.5, 6.1, 3.3) Click here
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ภาคฤดูร้อน
แบบประเมิน สำหรับอาจารย์ประเมิน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IQA 4.3, 3.3, 6.1) Click here
 • แบบประเมินความพึงพอใจการส่งเสริมการวิจัยและวิชาการของบุคลากร (IQA 2.1) Click here
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ภาคการศึกษาฤดูร้อน