ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
รองอธิการบดี
รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ณัฐนันท์ ทองทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
น.ส.สุชาวดี จันทร์เกษม
ธุรการ

รับผิดชอบงาน

- แผนงาน

- โครงการบริการวิชาการ

- ช่วยงานประชุมวิชาการเผยแพร่

- ช่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

น.ส.ทัศนีย์ อุ่นทรัพย์
ธุรการ

รับผิดชอบงาน

- ประชุมวิชาการเผยแพร่

- ช่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

น.ส.อารีรัตน์ คำพันธ์
ธุรการ

รับผิดชอบงาน

- งานสารบรรณ

- ประชุมวิชาการเผยแพร่

- ช่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

น.ส.ยัซมี เจ๊ะเต๊ะ
ธุรการ

รับผิดชอบงาน

- เว็บไซต์สำนักวิจัย ฯ

- ส่งเสริมงานวิจัย

- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- ช่วยงานประชุมวิชาการเผยแพร่

 

Go to top