วิสัยทัศน์
พัฒนา ส่งเสริม และประสานงานวิจัยและบริการวิชาการให้ก้าวไกล
 
 

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบการวิจัย และส่งเสริมคณาจารย์ให้ทำวิจัยรวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการแก่สังคม
3. เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตและอาจารย์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. เพื่อให้การรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์แก่อาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป
5. เพื่อประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัย ปีละ 1 ครั้ง
6. เพื่อประสานงานการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
 

พันธกิจ

1. การส่งเสริมและประสานงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
2. การประสานงานบริการวิชาการแก่สังคม
3. การประสานการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. การประสานงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5. การประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัย
6. การส่งเสริมและประสานงานการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
 
 

Go to top