อาจารย์พิมพ์ คงขาว
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต
อาจารย์พฤหัส ปานรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต
นางสาวพัชรา ศรีเงินงาม
เลขานุการ
นางสาวจิตรา สืบพลาย
เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานวินัย
นางสาวนงคราญ ตานะเศรษฐ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นางสาวเบญจพร ศรีภูมิมา
เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม
นายสุรพงษ์ พูนทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต กำกับดูแลส่วนงานกองทุน
นางสาวปวีณา อินพลา
เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมฯ
นางสาวจรรยา แผนสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมฯ

Go to top