มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้บริการด้านที่พักแก่นิสิตทุกคนอย่างเพียงพอ ประกอบด้วยหอพักนิสิตแพทย์ และหอพักราชพฤกษ์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัย ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่เข้าพักในมหาวิทยาลัย

1.    นิสิตและผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดและเชื่อฟังคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก และบุคลากรงานหอพัก

2.    นิสิตและผู้พักอาศัยต้องช่วยกันดูแลรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัติของหอพักและของมหาวิทยาลัยมิให้เสียหายและใช้สอยอย่างประหยัด เมื่อพบเห็นสิ่งชำรุดเสียหายเกิดขึ้นในหอพักต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักทราบทุกครั้ง

3.    นิสิตต้องเข้าร่วมประชุมอบรมตามที่หัวหน้างานหอพัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเรียกเข้าประชุมอบรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนานิสิต

4.    นิสิตและผู้พักอาศัยต้องแต่งกายสุขภาพ และระวังมารยาทไม่ให้เป็นที่รำคาญ หรือรบกวนผู้อื่น

5.    นิสิตต้องไม่เล่นการพนันในหอพักโดยเด็ดขาด

6.    นิสิตต้องไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิดในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด

7.    นิสิตต้องไม่นำอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือเชื้อเพลิงอันก่อให้เกิดอัคคีภัย เข้ามาในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด

8.    นิสิตต้องไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าในหอพัก และห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในหอพัก

9.    นิสิตต้องไม่สูบบุหรี่ในหอพักโดยเด็ดขาด

10.  นิสิตต้องไม่กระทำการใดๆ  อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร และทรัพย์สินของหอพัก ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำของตน

11.  นิสิตต้องไม่นำเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด เข้าไปใช้ในห้องก่อนได้รับอนุญาต

12.  นิสิตต้องไม่ประกอบอาหารในหอพัก

13.  นิสิตต้องไม่นำสิ่งของมีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

14.  การลักขโมย การประสงค์ทรัพย์ผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัยถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรง

15.  ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพัก  กรณีที่มีญาติประสงค์จะพักค้างคืน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ผู้ดูแลหอพักอนุญาตก่อน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ดูแลหอพักจะเป็นผู้รับผิดชอ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือ จากหน่วยงานภายนอก ดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ

1.    เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ

2.    เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์

3.    เสริมสร้างภาวะผู้นำ 

4.    พัฒนาสติปัญญา

5.    เสริมสร้างระเบียบวินัย

6.    ก่อให้เกิดความเสียสละ

7.    รักศิลปวัฒนธรรมไทย

8.    เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย

9.    เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต

10. ส่งเสริมการกีฬา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิตได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง มหาวิทยาลัยจะนำส่งโรงพยาบาลประจำของมหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ

กรณีนิสิตป่วยสามารถใช้สิทธิของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำนักกิจการนิสิตจะดำเนินการทำเรื่องโอนย้ายการใช้สิทธิจากภูมิลำเนาเดิมให้กับนิสิตทุกคน ยกเว้นนิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการและอายุยังไม่ครบ 20 ปี ทั้งนี้นิสิตต้องส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับ

2. สำนเาทะเบียนบ้าน              1 ฉบับ

สำหรับบุตรข้าราชการเมื่อครบอายุ 20 นิสิตจะต้องมาติดต่อขอทำเรื่องสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว”

ในกรณีที่นิสิตไม่ส่งแบบคำร้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ สำนักกิจการนิสิตจะถือว่านิสิตไม่มีความประสงค์แจ้งย้ายบัตรฯ และนิสิตจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ”

ทั้งนี้ นิสิตสามารถแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหอพักถึงอาการป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่เบอร์ 061-6747291 อ.มด (หอพัก 1-5 ) และ 081-9485714 อาจารย์แดง (หอพัก 6-9)

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต ส่วนงานสวัสดิการนิสิต เบอร์โทรศัพท์  089-8754699

มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงตลอดปีการศึกษาและได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บรวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้

กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

             มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ทั้งนี้นิสิตต้องสำรองจ่ายก่อน

เมื่อนิสิตประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร

1.ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล โพลิคลินิก คลินิกที่ใกล้และสะดวกที่สุด

2. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายปกติโดยทุกครั้งที่รับการรักษา ให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไว้ และอยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง

3. ติดต่อที่สำนักกิจการนิสิตเพื่อดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย

4. แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน-ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

5. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องมีบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (อุบัติเหตุจากกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ)

6. รอการแจ้งผลการเบิกสินไหมค่ารักษาทางไปรษณีย์ประมาณ เดือน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต

หมายเหตุ การประกันอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับบัตรประจำตัว โดยนิสิตจะได้รับความคุ้มครองทุกคน
กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานสวัสดิการนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 089 - 9754699

     นิสิตสามารถใช้บริการขอคำปรึกษา แนะแนว และการจัดหางาน ที่สำนักกิจการนิสิตงานแนะแนวฯ มีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเรื่องส่วนตัว การเรียน ครอบครัว การเงิน การอยู่หอพัก การคบเพื่อน ความรัก อาชีพในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆซึ่งต้องการผู้รับฟัง ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการแนวทางในการตัดสินใจ และต้องการความสบายใจ

     โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษาในเวลาราชการ และจะปกปิดเรื่องราวต่าง ๆ เป็นความลับ ยินดีให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว  ตลอดจนนิสิตที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่น การแสดงออกที่เหมาะสม การสร้างสัมพันธภาพ การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ค่านิยมและจริยธรรม การเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ โดยงานแนะแนวฯ มีโครงการต่างๆรองรับ เพื่อจะพัฒนานิสิต

     นอกจากนี้ ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทุนการศึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เช่น การพัฒนาทักษะทางการเรียน การพัฒนาจิตใจ การลดความเครียดและความรู้รอบตัวในด้านต่าง ๆ บริการแบบทดสอบ แบบสำรวจทางจิตวิทยา ในการค้นหาตนเองทางบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ภาวะผู้นำ การแสดงออกที่เหมาะสม ทักษะทางการเรียน ค่านิยม ความถนัด ความสนใจต่างๆ

มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือนิสิต ด้วยการทำงานมีค่าตอบแทน ในทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีรายได้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพและมีประสบการณ์ในการทำงานจริง นิสิตจะมีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติต่าง ๆ หรือทำงานในห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือทำงานเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่นิสิตสังกัดหรือ ที่สำนักกิจการนิสิต

สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งเป็นการรับต่อจากโรงเรียนมัธยม นิสิตใหม่ที่เข้าและเคยเรียนวิชาทหารมาจากสถานศึกษาเดิมของตนและสอบวิชาทหารได้ก็สามารถเข้าเรียนวิชาทหารต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นได้ โดยปฏิบัติดังนี้

1. ติดต่อขอรับใบรายงานตัวที่สำนักกิจการนิสิต ซึ่งจะกำหนดวันเวลาให้ทราบต่อไป

2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยและถูกต้อง

2.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (แต่งเครื่องแบบ)               จำนวน 3 รูป

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน)                              จำนวน 3 ฉบับ

2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)       จำนวน 3 ฉบับ

2.5 ใบรับรองการสำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา  ฉบับจริง

2.6 หนังสือรับรองการนิสิต                                 ฉบับจริง

หมายเหตุ    

1.หลักฐานเอกสารที่สำเนาทุกฉบับให้นิสิตลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารที่เป็นนิสิตเก่า ให้มาติดต่อขอรับ แบบฟอร์มแบบรายงานตัว (รด.2) ที่สำนักกิจการนิสิต

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ

มหาวิทยาลัย จัดบริการให้แก่นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยผู้ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจฯ จะต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29(3) และกฏกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ข้อ 2

บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) คือ (1) การศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนา สด.9 (หน้า – หลัง) จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ที่ไม่ตรงกับสำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ในการติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นิสิตจะต้องติดต่อก่อนการเข้าตรวจเลือก 3 – 4 เดือน หรือในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี

หลังจากนิสิตยื่นเอกสารหลังฐานเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบผลการขอผ่อนผันได้ที่สำนักกิจการนิสิตในเดือนมีนาคม และนิสิตจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หากไม่ไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้จะไม่ได้รับสิทธิในการขอผ่อนผัน และจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1. นิสิตต้องไปตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารของนักศึกษาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน

สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษามาติดต่อที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้ต่อไป)

2. นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก(สด.35) โดยไม่ต้อง

จับสลาก (หากนักศึกษาจับสลากจะถือว่าสละสิทธิ์จากการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร)

3. นักศึกษาต้องขอรับหมายเรียก (สด.35) ของปีถัดไปทุกปี (นักศึกษาจะได้รับหมายเรียกของปีถัดไปในวันที่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ

ตรวจ เลือก) และให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อ 2 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้น

ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร

นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้ แต่ไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ

ตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หรือไปแสดงตนแต่ ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ จะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี (จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกส่งตัวเข้ากองประจำการเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับสลาก)

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือ จากหน่วยงานภายนอก ดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ

1.    เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ

2.    เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์

3.    เสริมสร้างภาวะผู้นำ 

4.    พัฒนาสติปัญญา

5.    เสริมสร้างระเบียบวินัย

6.    ก่อให้เกิดความเสียสละ

7.    รักศิลปวัฒนธรรมไทย

8.    เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย

9.    เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต

10. ส่งเสริมการกีฬา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิตได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง มหาวิทยาลัยจะนำส่งโรงพยาบาลประจำของมหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ

กรณีนิสิตป่วยสามารถใช้สิทธิของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำนักกิจการนิสิตจะดำเนินการทำเรื่องโอนย้ายการใช้สิทธิจากภูมิลำเนาเดิมให้กับนิสิตทุกคน ยกเว้นนิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการและอายุยังไม่ครบ 20 ปี ทั้งนี้นิสิตต้องส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับ

2. สำนเาทะเบียนบ้าน              1 ฉบับ

สำหรับบุตรข้าราชการเมื่อครบอายุ 20 นิสิตจะต้องมาติดต่อขอทำเรื่องสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว”

ในกรณีที่นิสิตไม่ส่งแบบคำร้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ สำนักกิจการนิสิตจะถือว่านิสิตไม่มีความประสงค์แจ้งย้ายบัตรฯ และนิสิตจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ”

ทั้งนี้ นิสิตสามารถแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหอพักถึงอาการป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่เบอร์ 061-6747291 อ.มด (หอพัก 1-5 ) และ 081-9485714 อาจารย์แดง (หอพัก 6-9)

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต ส่วนงานสวัสดิการนิสิต เบอร์โทรศัพท์  089-8754699

มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงตลอดปีการศึกษาและได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บรวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้

กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

             มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ทั้งนี้นิสิตต้องสำรองจ่ายก่อน

เมื่อนิสิตประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร

1.ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล โพลิคลินิก คลินิกที่ใกล้และสะดวกที่สุด

2. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายปกติโดยทุกครั้งที่รับการรักษา ให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไว้ และอยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง

3. ติดต่อที่สำนักกิจการนิสิตเพื่อดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย

4. แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน-ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

5. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องมีบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (อุบัติเหตุจากกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ)

6. รอการแจ้งผลการเบิกสินไหมค่ารักษาทางไปรษณีย์ประมาณ เดือน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต

หมายเหตุ การประกันอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับบัตรประจำตัว โดยนิสิตจะได้รับความคุ้มครองทุกคน
กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานสวัสดิการนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 089 - 9754699

     นิสิตสามารถใช้บริการขอคำปรึกษา แนะแนว และการจัดหางาน ที่สำนักกิจการนิสิตงานแนะแนวฯ มีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเรื่องส่วนตัว การเรียน ครอบครัว การเงิน การอยู่หอพัก การคบเพื่อน ความรัก อาชีพในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆซึ่งต้องการผู้รับฟัง ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการแนวทางในการตัดสินใจ และต้องการความสบายใจ

     โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษาในเวลาราชการ และจะปกปิดเรื่องราวต่าง ๆ เป็นความลับ ยินดีให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว  ตลอดจนนิสิตที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่น การแสดงออกที่เหมาะสม การสร้างสัมพันธภาพ การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ค่านิยมและจริยธรรม การเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ โดยงานแนะแนวฯ มีโครงการต่างๆรองรับ เพื่อจะพัฒนานิสิต

     นอกจากนี้ ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทุนการศึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เช่น การพัฒนาทักษะทางการเรียน การพัฒนาจิตใจ การลดความเครียดและความรู้รอบตัวในด้านต่าง ๆ บริการแบบทดสอบ แบบสำรวจทางจิตวิทยา ในการค้นหาตนเองทางบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ภาวะผู้นำ การแสดงออกที่เหมาะสม ทักษะทางการเรียน ค่านิยม ความถนัด ความสนใจต่างๆ

มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือนิสิต ด้วยการทำงานมีค่าตอบแทน ในทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีรายได้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพและมีประสบการณ์ในการทำงานจริง นิสิตจะมีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติต่าง ๆ หรือทำงานในห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือทำงานเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่นิสิตสังกัดหรือ ที่สำนักกิจการนิสิต

สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งเป็นการรับต่อจากโรงเรียนมัธยม นิสิตใหม่ที่เข้าและเคยเรียนวิชาทหารมาจากสถานศึกษาเดิมของตนและสอบวิชาทหารได้ก็สามารถเข้าเรียนวิชาทหารต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นได้ โดยปฏิบัติดังนี้

1. ติดต่อขอรับใบรายงานตัวที่สำนักกิจการนิสิต ซึ่งจะกำหนดวันเวลาให้ทราบต่อไป

2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยและถูกต้อง

2.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (แต่งเครื่องแบบ)               จำนวน 3 รูป

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน)                              จำนวน 3 ฉบับ

2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)       จำนวน 3 ฉบับ

2.5 ใบรับรองการสำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา  ฉบับจริง

2.6 หนังสือรับรองการนิสิต                                 ฉบับจริง

หมายเหตุ    

1.หลักฐานเอกสารที่สำเนาทุกฉบับให้นิสิตลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารที่เป็นนิสิตเก่า ให้มาติดต่อขอรับ แบบฟอร์มแบบรายงานตัว (รด.2) ที่สำนักกิจการนิสิต

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ

มหาวิทยาลัย จัดบริการให้แก่นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยผู้ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจฯ จะต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29(3) และกฏกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ข้อ 2

บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) คือ (1) การศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนา สด.9 (หน้า – หลัง) จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ที่ไม่ตรงกับสำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ในการติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นิสิตจะต้องติดต่อก่อนการเข้าตรวจเลือก 3 – 4 เดือน หรือในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี

หลังจากนิสิตยื่นเอกสารหลังฐานเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบผลการขอผ่อนผันได้ที่สำนักกิจการนิสิตในเดือนมีนาคม และนิสิตจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หากไม่ไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้จะไม่ได้รับสิทธิในการขอผ่อนผัน และจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1. นิสิตต้องไปตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารของนักศึกษาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน

สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษามาติดต่อที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้ต่อไป)

2. นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก(สด.35) โดยไม่ต้อง

จับสลาก (หากนักศึกษาจับสลากจะถือว่าสละสิทธิ์จากการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร)

3. นักศึกษาต้องขอรับหมายเรียก (สด.35) ของปีถัดไปทุกปี (นักศึกษาจะได้รับหมายเรียกของปีถัดไปในวันที่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ

ตรวจ เลือก) และให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อ 2 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้น

ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร

นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้ แต่ไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ

ตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หรือไปแสดงตนแต่ ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ จะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี (จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกส่งตัวเข้ากองประจำการเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับสลาก)

 

    เป็นกองทุนเงินหมุนเวียนของรัฐบาลไทยที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนิสิตหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเพื่อ เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

               1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

               2. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ แก่นิสิต นั่นคือ
 
1. สุขภาพอนามัย

มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิตได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง มหาวิทยาลัยจะนำส่งโรงพยาบาลประจำของมหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ

กรณีนิสิตป่วยสามารถใช้สิทธิของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำนักกิจการนิสิตจะดำเนินการทำเรื่องโอนย้ายการใช้สิทธิจากภูมิลำเนาเดิมให้กับนิสิตทุกคน ยกเว้นนิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการและอายุยังไม่ครบ 20 ปี ทั้งนี้นิสิตต้องส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับ

2. สำนเาทะเบียนบ้าน              1 ฉบับ

สำหรับบุตรข้าราชการเมื่อครบอายุ 20 นิสิตจะต้องมาติดต่อขอทำเรื่องสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว”

ในกรณีที่นิสิตไม่ส่งแบบคำร้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ สำนักกิจการนิสิตจะถือว่านิสิตไม่มีความประสงค์แจ้งย้ายบัตรฯ และนิสิตจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ”

ทั้งนี้ นิสิตสามารถแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหอพักถึงอาการป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่เบอร์ 061-6747291 อ.มด (หอพัก 1-5 ) และ 081-9485714 อาจารย์แดง (หอพัก 6-9)

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต ส่วนงานสวัสดิการนิสิต เบอร์โทรศัพท์  089-8754699

        
2. การประกันอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงตลอดปีการศึกษาและได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บรวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้

กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

             มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ทั้งนี้นิสิตต้องสำรองจ่ายก่อน

เมื่อนิสิตประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร

1.ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล โพลิคลินิก คลินิกที่ใกล้และสะดวกที่สุด

2. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายปกติโดยทุกครั้งที่รับการรักษา ให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไว้ และอยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง

3. ติดต่อที่สำนักกิจการนิสิตเพื่อดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย

4. แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน-ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

5. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องมีบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (อุบัติเหตุจากกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ)

6. รอการแจ้งผลการเบิกสินไหมค่ารักษาทางไปรษณีย์ประมาณ เดือน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต

หมายเหตุ การประกันอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับบัตรประจำตัว โดยนิสิตจะได้รับความคุ้มครองทุกคน
กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานสวัสดิการนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 089 - 9754699

 

 
 
3. ให้คำปรึกษาและแนะแนว
นิสิต สามารถใช้บริการขอคำปรึกษาแนะแนวและการจัดหางานที่สำนักกิจการนิสิตงานแนะ แนวฯ มีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเรื่องส่วนตัว การเรียน ครอบครัว การเงิน
การอยู่หอพัก การคบเพื่อน ความรัก อาชีพในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆซึ่งต้องการผู้รับฟังต้องการความช่วยเหลือต้องการแนวทางใน การตัดสินใจและต้องการความสบายใจ โดยมีนัก  แนะแนวให้คำปรึกษาในเวลาราชการ และจะปกปิดเรื่องราวต่าง ๆ เป็นความลับ ยินดีให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว  ตลอดจนนิสิตที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่น การแสดงออกที่เหมาะสม การสร้างสัมพันธภาพ การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ค่านิยมและจริยธรรม การเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ และงานแนะแนวฯ มีโครงการที่จะพัฒนานิสิต
นอกจากนี้ ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทุนการศึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เช่น
การพัฒนาทักษะทางการเรียน การพัฒนาจิตใจ การลดความเครียดและความรู้รอบตัวในด้านต่าง ๆ บริการแบบทดสอบ แบบสำรวจทางจิตวิทยา ในการค้นหาตนเองทางบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ภาวะผู้นำ การแสดงออกที่เหมาะสม ทักษะทางการเรียน ค่านิยม ความถนัด ความสนใจต่างๆ
 
4. จัดหางานเสริมรายได้พิเศษ
มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือนิสิตด้วยการทำงานมีค่าตอบแทน ในทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้มีรายได้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพและมีประสบการณ์ในการทำงานจริง นิสิตจะมีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติต่าง ๆ หรือทำงานในห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือทำงานเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่นิสิตสังกัดหรือ ที่สำนักกิจการนิสิต.....
 
5. นักศึกษาวิชาทหาร
มหาวิทยาลัย จัดให้มีการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งเป็นการรับต่อจากโรงเรียนมัธยม นิสิตใหม่ที่เข้าและเคยเรียนวิชาทหารมาจากสถานศึกษาเดิมของตนและ
สอบวิชาทหารได้ ก็สามารถเข้าเรียนวิชาทหารต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นได้.... (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
6. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร)
มหาวิทยาลัย จัดบริการให้แก่นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง ประการ โดยผู้ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประการ
จะ ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันที่สำนักกิจการนิสิต...... (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Go to top