มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Go to top