เป็นกองทุนเงินหมุนเวียนของรัฐบาลไทยที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนิสิตหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเพื่อ เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

               1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

               2. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

1. กยศ.

2. กรอ.

 กฏหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. กยศ.

2. กรอ.

ความแตกต่างระหว่างองทุน กยศ. และ กรอ.

 

Go to top