มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงตลอดปีการศึกษาและได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บรวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้

กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ทั้งนี้นิสิตต้องสำรองจ่ายก่อน

เมื่อนิสิตประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร

1. ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล โพลิคลินิก คลินิกที่ใกล้และสะดวกที่สุด

2. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายปกติโดยทุกครั้งที่รับการรักษา ให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไว้ และอยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง

3. ติดต่อที่สำนักกิจการนิสิตเพื่อดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย

4. แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน-ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

5. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องมีบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (อุบัติเหตุจากกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ)

6. รอการแจ้งผลการเบิกสินไหมค่ารักษาทางไปรษณีย์ประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต

หมายเหตุ การประกันอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับบัตรประจำตัว โดยนิสิตจะได้รับความคุ้มครองทุกคน

กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานสวัสดิการนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 089 - 8754699

Go to top