สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งเป็นการรับต่อจากโรงเรียนมัธยม นิสิตใหม่ที่เข้าและเคยเรียนวิชาทหารมาจากสถานศึกษาเดิมของตนและสอบวิชาทหารได้ ก็สามารถเข้าเรียนวิชาทหารต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นได้ โดยปฏิบัติดังนี้

1. ติดต่อขอรับใบรายงานตัวที่สำนักกิจการนิสิต ซึ่งจะกำหนดวันเวลาให้ทราบต่อไป

2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยและถูกต้อง

2.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (แต่งเครื่องแบบ) จำนวน 3 รูป

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน) จำนวน 3 ฉบับ

2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

2.5 ใบรับรองการสำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา  ฉบับจริง

2.6 หนังสือรับรองการนิสิต ฉบับจริง

หมายเหตุ    

1.หลักฐานเอกสารที่สำเนาทุกฉบับ ให้นิสิตลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2.ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารที่เป็นนิสิตเก่า ให้มาติดต่อขอรับ แบบฟอร์มแบบรายงานตัว (รด.2) ที่สำนักกิจการนิสิต

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ

มหาวิทยาลัย จัดบริการให้แก่นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยผู้ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจฯ จะต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29(3) และกฏกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ข้อ 2

บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) คือ (1) การศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนา สด.9 (หน้า – หลัง) จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ที่ไม่ตรงกับสำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ในการติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นิสิตจะต้องติดต่อก่อนการเข้าตรวจเลือก 3 – 4 เดือน หรือในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี

หลังจากนิสิตยื่นเอกสารหลังฐานเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบผลการขอผ่อนผันได้ที่สำนักกิจการนิสิตในเดือนมีนาคม และนิสิตจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หากไม่ไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้จะไม่ได้รับสิทธิในการขอผ่อนผัน และจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1. นิสิตต้องไปตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารของนักศึกษาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน

สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษามาติดต่อที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้ต่อไป)

2. นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก(สด.35) โดยไม่ต้อง

จับสลาก (หากนักศึกษาจับสลากจะถือว่าสละสิทธิ์จากการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร)

3. นักศึกษาต้องขอรับหมายเรียก (สด.35) ของปีถัดไปทุกปี (นักศึกษาจะได้รับหมายเรียกของปีถัดไปในวันที่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ

ตรวจ เลือก) และให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อ 2 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้น

ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร

นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้ แต่ไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ

ตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หรือไปแสดงตนแต่ ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ จะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี (จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกส่งตัวเข้ากองประจำการเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับสลาก)

 

Go to top