นิสิตสามารถใช้บริการขอคำปรึกษา แนะแนว และการจัดหางาน ที่สำนักกิจการนิสิตงานแนะแนวฯ มีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเรื่องส่วนตัว การเรียน ครอบครัว การเงิน การอยู่หอพัก การคบเพื่อน ความรัก อาชีพในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆซึ่งต้องการผู้รับฟัง ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการแนวทางในการตัดสินใจ และต้องการความสบายใจ

     โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษาในเวลาราชการ และจะปกปิดเรื่องราวต่าง ๆ เป็นความลับ ยินดีให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว  ตลอดจนนิสิตที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่น การแสดงออกที่เหมาะสม การสร้างสัมพันธภาพ การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ค่านิยมและจริยธรรม การเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ โดยงานแนะแนวฯ มีโครงการต่างๆรองรับ เพื่อจะพัฒนานิสิต

     นอกจากนี้ ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทุนการศึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เช่น การพัฒนาทักษะทางการเรียน การพัฒนาจิตใจ การลดความเครียดและความรู้รอบตัวในด้านต่าง ๆ บริการแบบทดสอบ แบบสำรวจทางจิตวิทยา ในการค้นหาตนเองทางบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ภาวะผู้นำ การแสดงออกที่เหมาะสม ทักษะทางการเรียน ค่านิยม ความถนัด ความสนใจต่างๆ

Go to top