มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือนิสิต ด้วยการทำงานที่มีค่าตอบแทน ในทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีรายได้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพและมีประสบการณ์ในการทำงานจริง นิสิตจะมีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติต่าง ๆ หรือทำงานในห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือทำงานเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่นิสิตสังกัดหรือ ที่สำนักกิจการนิสิต

 

Go to top