มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิตได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง มหาวิทยาลัยจะนำส่งโรงพยาบาลประจำของมหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ

กรณีนิสิตป่วยสามารถใช้สิทธิของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำนักกิจการนิสิตจะดำเนินการทำเรื่องโอนย้ายการใช้สิทธิจากภูมิลำเนาเดิมให้กับนิสิตทุกคน ยกเว้นนิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการและอายุยังไม่ครบ 20 ปี ทั้งนี้นิสิตต้องส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ

2. สำนเาทะเบียนบ้าน              1 ฉบับ

“สำหรับบุตรข้าราชการเมื่อครบอายุ 20 นิสิตจะต้องมาติดต่อขอทำเรื่องสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว”

“ในกรณีที่นิสิตไม่ส่งแบบคำร้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ สำนักกิจการนิสิตจะถือว่านิสิตไม่มีความประสงค์แจ้งย้ายบัตรฯ และนิสิตจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ”

ทั้งนี้ นิสิตสามารถแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหอพักถึงอาการป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่เบอร์ 061-6747291 อ.มด (หอพัก 1-5 ) และ 081-9485714 อาจารย์แดง (หอพัก 6-9)

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต ส่วนงานสวัสดิการนิสิต เบอร์โทรศัพท์  089-8754699

Go to top