การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต การพัมนาทุกๆ ด้านท ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือ จากหน่วยงานภายนอก ดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
1.    เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.    เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
3.    เสริมสร้างภาวะผู้นำ 
4.    พัฒนาสติปัญญา
5.    เสริมสร้างระเบียบวินัย
6.    ก่อให้เกิดความเสียสละ
7.    รักศิลปวัฒนธรรมไทย
8.    เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย
9.    เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต
10. ส่งเสริมการกีฬา

Go to top