หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

สถานศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล,วิทยาเขตกาญจนบุรี,วิทยาเขตบุรีรัมย์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nurse
ระยะเวลาเรียน : หลักสูตร 1 ปี

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้ช่วยพยาบาลมีส่วนสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานด้านพยาบาล ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญในสายงานด้านนี้ จึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

อาจารย์ผู้สอนประกอบไปด้วย
  -อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
1. ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนบางส่วน 10,500 บาท
2. ค่าเรียนตลอดหลักสูตร  85,000 บาท สามารถชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระดังนี้

  • ภาคเรียนที่ 1  ชำระ จำนวน 37,500 บาท
  • ภาคเรียนที่ 2  ชำระ จำนวน 47,500 บาท

3.ค่าหอพัก (ห้องธรรมดา ห้องละ 2 คน)
วิทยาเขตกาญจนบุรี

  • ค่าหอพัก  12,000 บาท/ปี หรือ 6,000 บาท/เทอม
วิทยาเขตวัชรพล
  • ค่าหอพัก  54,000 บาท/ปี หรือ 27,000 บาท/เทอม

วิทยาเขตบุรีรัมย์

  • ค่าหอพัก  10,800 บาท/ปี หรือ 5,400 บาท/เทอม


หมายเหตุ :
 ไม่รวมค่าน้ำ, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 85,000 บาท  นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนบางส่วน รวมเป็นเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่สอบ ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าสมัครเข้าศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายใน การลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กำหนดการเปิดเรียน 
- รายงานตัวเข้าหอพัก ภายในเดือนกรกฏาคม 2561
- เปิดภาคเรียน ที่ 1/2561 ภายในเดือนสิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.western.ac.th 
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-563-5252 กด 0 หรือ 088-278-3844,088-750-9481-82

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา 
1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศๆ แล้วจึงสมัคร หาก ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ของโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา/ วิชาเอก ที่สมัคร แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถือว่าบุคคลนั้นหมดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิต ในทันทีที่ตรวจพบ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้ 
2. เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลงทะเบียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละ สิทธิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้ชำระแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. ข้อมูล รายละเอียด ประกาศ ข้อกำหนดตลอดจนระเบียบต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดหรือ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยื่นหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนก่อนวันรายงานตัว กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มา รายงานตัว หรือชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบตามกำหนด มหาวิทยาลัยฯจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ 
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเรื่องแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อ ยืนยันการเข้าศึกษต่อมหาวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในรอบถัดไปกรณีที่รับนิสิตได้ครบตามจำนวนแล้ว

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน