สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
แนะนำสำนักการบริการ
 
ปฏิทินการศึกษา
ระบบสารสนเทศนิสิต
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
ติดต่อสำนักวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2563-5252 # 1223
E-mail: dawrungrata.wo@western.ac.th

+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
- ข้อบังคับ ระดับปริญญาตรี
- ข้อบังคับ ระดับปริญญาโท
+ เกณฑ์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ แนวทาง
+ มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานหลักสูตร
- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
- มาตรฐานการวัดการประเมินผล
+ คู่มือนิสิต
+ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารทางการศึกษา
- Transcript
- ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
- ปริญญาบัตร
+ ปฏิทินการศึกษา
+ การรับรองหลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญาตรี
- หลักสูตรระดับปริญาโท
- หลักสูตรระดับปริญาเอก
+ Download_แบบฟอร์ม/คู่มือ
+ ตรวจรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
-- ระดับปริญญาตรี
-- ระดับปริญญาโท
-- ระดับปริญญาเอก
-- เอกสารขอจบ
+ ตัวอย่างชุดครุย

+ งานรับนิสิตใหม่
+ งานสำเร็จการศึกษา
+ สถิติและสารสนเทศ
+ บริหารงานทั่วไป

สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252, 085-8208833, 085-8028833