...การประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

การเข้าร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2560 ชุดใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ผู้สมัครหมายเลข 1 นายบุรชาติ ลิ้มเลิศเจริญวนิช ตัวแทนนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

Back to Top