...ภาพบรรยากาศการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2560

งาน WESTERN COLORFUL PARTY ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560โดยในปีนี้มี คณะส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมประกวด จำนวน 4 คณะ
ได้แก่ 1.ตัวแทนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ 2.ตัวแทนนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
3.ตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.ตัวแทนนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์
 ซึ่งผลการโหวตตัดสินผู้ชนะการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2560 ได้ดังนี้
ดาวประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้แก่ ตัวแทนนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ นางสาวอนัญญา ขันผักแว่น
เดือนประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้แก่ ตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายนรุอามีน เจ๊ะสาอิ
Back to Top