...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

โดยได้จัดชุดการแสดง ชื่อวิจิตรานาฎยลักษณ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว และ ลานศรีสุขนาฎกรรมลำน้ำน่าน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทร์) เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560

Back to Top