...ตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและคณะสาธารณะสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ เดินทางเข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึก แก่ผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อแนะนำหลักสูตรและร่างความร่วมมือในการนำนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้วมาศึกษา ต่อที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

Back to Top