...ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน ของตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

ณ ลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซาะกราว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

Back to Top