...สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต บัณฑิตในอุดมคติไทย

โดยมีตัวแทนนิสิตทุกคณะเข้าร่วมประมาณ 30 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

Back to Top