...สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต บัณฑิตในอุดมคติไทย

โดยมีตัวแทนนิสิตทุกคณะเข้าร่วมประมาณ 30 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน ของตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

ณ ลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซาะกราว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

...ตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและคณะสาธารณะสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ เดินทางเข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึก แก่ผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อแนะนำหลักสูตรและร่างความร่วมมือในการนำนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้วมาศึกษา ต่อที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

โดยได้จัดชุดการแสดง ชื่อวิจิตรานาฎยลักษณ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว และ ลานศรีสุขนาฎกรรมลำน้ำน่าน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทร์) เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

...คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ส่งตัวแทนนิสิต เข้าร่วมเดินแบบ เปิดงานประกวดผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ในงานมหกรรมไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559

เพื่อเผยแพร่นโยบายการส่งเสริมสวมผ้าไทยและทำให้ผ้าไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ "มหัศจรรย์แห่งไหม ใต้ร่มพระบารมี"

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพบรรยากาศการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2560

งาน WESTERN COLORFUL PARTY ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

...การประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

การเข้าร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2560 ชุดใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ผู้สมัครหมายเลข 1 นายบุรชาติ ลิ้มเลิศเจริญวนิช ตัวแทนนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมกีฬา เวสเทิร์นเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ ระหว่างวันที่ 18-30 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพงานกิจกรรมกีฬาสามัคคี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

...มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

...คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

นำโดยคณบดี คณาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม


Back to Top