วันที่ 4 ธันวาคม 2557

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดการรู้รัก สามัคคี ภายในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อ่านเพิ่มเติม

...สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต บัณฑิตในอุดมคติไทย

โดยมีตัวแทนนิสิตทุกคณะเข้าร่วมประมาณ 30 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน ของตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

ณ ลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซาะกราว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

...ตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและคณะสาธารณะสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ เดินทางเข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึก แก่ผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อแนะนำหลักสูตรและร่างความร่วมมือในการนำนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้วมาศึกษา ต่อที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

โดยได้จัดชุดการแสดง ชื่อวิจิตรานาฎยลักษณ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว และ ลานศรีสุขนาฎกรรมลำน้ำน่าน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทร์) เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

...คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ส่งตัวแทนนิสิต เข้าร่วมเดินแบบ เปิดงานประกวดผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ในงานมหกรรมไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559

เพื่อเผยแพร่นโยบายการส่งเสริมสวมผ้าไทยและทำให้ผ้าไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ "มหัศจรรย์แห่งไหม ใต้ร่มพระบารมี"

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพบรรยากาศการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2560

งาน WESTERN COLORFUL PARTY ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

...การประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

การเข้าร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2560 ชุดใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ผู้สมัครหมายเลข 1 นายบุรชาติ ลิ้มเลิศเจริญวนิช ตัวแทนนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมกีฬา เวสเทิร์นเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ ระหว่างวันที่ 18-30 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพงานกิจกรรมกีฬาสามัคคี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

...มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม


Back to Top