คำชี้แจง

การลงทะเบียนทางเว็บไซต์

เมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน รับรหัสประจำตัว ที่ http://old.westernu.in.th/wtu-research/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อรับรหัสประจำตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

การส่งบทความ

เมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินและลงทะเบียนทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า จำนวน 1 ชุด ซีดีไฟล์บทความฉบับเต็ม จำนวน 1 แผ่น (ภายในบรรจุทั้งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF) มาที่


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2563-5252 ต่อ 1600 , 1610
หรือ E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.com