:: ดาวน์โหลดแบบชุดครุย ::
หลักสูตร
นิสิตผู้หญิง
นิสิตผู้ชาย
ทั่วไป
ข้าราชการ
ทั่วไป
ข้าราชการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก
       

- บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต

 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
ปริญญาโท
       
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม
       
         
ปริญญาตรี
       
- นิติศาสตรบัณฑิต
 
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 035-651000