รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คำสั่งแต่งตั้งของฝ่ายพัฒนานิสิตและชุมชนสัมพันธ์

เนื่องจากมีการปรับแก้โครงสร้าง ภาระหน้าที่ของฝ่ายพัฒนานิสิตและชุมชนสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายพัฒนานิสิตและชุมชนสัมพันธ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคลากรดังนี้ 1.อ.ทญ. ศิริรัตน์ ชั้นศิริ หัวหน้างานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ 2.อ.ทพ. ชิตพล ปารมี หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3.อ.ทพ. เรืองวุฒิ เกตุภู่พงษ์ อาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิตและชุมชนสัมพันธ์ 4.อ.ทญ. จตุพร ขันทรานนท์ อาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิตและชุมชนสัมพันธ์ 5.อ.ทญ. ปัณณศิลป์ มั่งมี อาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิตและชุมชนสัมพันธ์ 6.อ.ทญ. ชิสา ตัณฑะกูล เลขานุการฝ่ายพัฒนานิสิตและชุมชนสัมพันธ์