รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะบริหารฯจัดโครงการกลยุุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการออนไลน์

เรื่อง โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.ฑัตษภร ศรีสุข