มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สมัครออนไลน์

ผู้สนใจสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรปริญญาตรี-โท ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย และหลักสูตรปริญญาเอก สามารถกรอกสมัครออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะทันตแพทย์​ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแทพยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์​ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

หากไม่ทราบ กรุณากด

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวสารกิจกรรม

15 พฤษภาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9

เรื่อง หลักจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบ New Normal

การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18
3-4 กรกฎาคม 2564

ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ประกาศ เรื่องมาตราการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด ฉบับที่ 2
25 มกราคม 2564

ให้ทุกหลักสูตรละทุกสาขาวิชา ทุกวิทยาเขตจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย จนสิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2563

Shot Online Course : Introduction to Wellness and Lifestyle Medicine
11 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ DOCTORVIP จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องหลักการเบื้องต้นเกียวกับสุขภาวะและวิถีเวชศาสตร์

ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น