โครงการพัฒนาข้าราชการ

โครงการพัฒนาข้าราชการ (กพข)

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดโครงการพัฒนาข้าราชการ(กพข) โดยมุ่งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศ ในการยกระดับความรู้ ทักษะการทำงานและการดำเนินชีวิตให้ก้าวทันโลกการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งพัฒนาการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามลักษณะของหน่วยงาน โดยได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้จักคิด รู้จักการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นและนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้ ทั้งยังเสริมสร้างระบอบการเมืองแบบธรรมาธิปไตยและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนได้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเล็งเห็นว่าปัจจุบันมีทรัพยากรบุคคลที่ทำงานอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาเหตุอาจมาจากระบบการศึกษาแบบทางการที่ไม่สอดคล้องกับผู้ที่ต้องทำงานเป็นอาชีพ ขณะเดียวกันในความเป็นจริงที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บุคคลวัยทำงานจึงจำเป็นต้องยกระดับทักษะทั้งในด้านการทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการดำเนินชีวิตให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น.

      โครงการดังกล่าวได้ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีของคนทำงาน โดยมีจุดเด่นคือ สามารถวางแผนการเรียนได้ตามเป้าหมาย การออกแบบบทเรียนเข้าใจง่ายและสามารถทบทวนความรู้ได้ไม่จำกัดเวลา เน้นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 2. เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาทักษะการทำงาน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมต่อไป
 3. เพื่อสอดรับกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมต่อไป

 

ศึกษาบทเรียน จากการบรรยาย Video on Demand ผ่านระบบ Cyber - U

app store

WESTERN-CYBER U

College of Networking Education

สำหรับข้าราชการ ต้องการก้าวหน้าในสายงาน แต่เวลาไม่อำนวย รวมทั้งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สนับสนุนให้ข้าราชการได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพยกระดับความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดสอนในหลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่าย เพียงแค่ท่านมีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา.

 • สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ตามที่ต้องการ 
 • หลักสูตรบริหารการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ ที่เหมาะกับข้าราชการ
 • อัพเกรดความรู้ และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
 • หลักสูตรที่ได้มาตราฐาน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • รับผู้จบ ม.6 ปวช ปวส. ปริญญาตรี
 • มีหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 • ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง
app-layout
หลักสูตรปริญญาตรี
          หลักสูตรปริญญาโท • นิติศาสตร์
 • รัฐปรศาสนศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
  • สาขาการตลาด
  • สาขาบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาอุตสาหกรรมบริการ


 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานสาธารณสุข
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและการตลาด 


 


 
 

 

 

   

เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำการเข้าเรียนผ่านระบบ Cyber-U ซึ่งเรียนที่ไหนก็ได้ตามที่สะดวก ศึกษาบทเรียนจากการบรรยาย Video on Demand ผ่านระบบ 15 ครั้ง พร้อมทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา.

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน กับอาจารย์ผู้สอน ผ่านช่องทาง

 • ข้อความส่วนตัว (Private Message)
 • Webboard
 • การพบกลุ่มในชั้นเรียนผ่าน Live Chat (กำหนด 3ครั้ง ครั้งละ1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจาก FAQ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
app-layout

การวัดผลการศึกษา ประกอบไปด้วย

 • แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนประจำหน่วยการเรียน(Pretest Posttest)
 • รายงานประจำวิชา (ผู้เรียนส่งรายงานเข้าระบบ พร้อมอาจารย์ผู้สอนจะทำการตรวจรับงานในระบบ)
 • การสอบปลายภาค ณ สนามสอบใกล้บ้านท่านที่สุด
app-layout

ระบบจัดการศึกษา

 • เป็นระบบทวิภาค(Semester Systerm) ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
 • ทางหลักสูตรอาจมีการจัดการศึกษาบางรายวิชาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกำหนดระยะเวลาจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาในระบบทวิภาค
app-layout

Qualification

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
 3. เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองผลงาน และการศึกษาต่อจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 4. เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 2. จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

  กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ได้ตามเกณฑ์ แต่มีความสามารถในการทำวิจัย และเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 

 4. เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองผลงาน และการศึกษาต่อจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 5. เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 

ปริญญาตรี

1. ใบสมัครเรียน

2. สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา(ใบปริญญา และ transcript)ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง 3  ฉบับ

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)

6. กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน 3 ฉบับ

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย


ปริญญาโท


1. ใบสมัครเรียน

2. สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา(ใบปริญญา และ transcript)ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง 3  ฉบับ

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)

6. กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน 3 ฉบับ

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย


 

APPLY ONLINE

Please publish modules in offcanvas position.