ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

       กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้านาหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจาเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
      บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนาความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา
       พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในระดับสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนาผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
(4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
(5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
(8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
(10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

 ชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
        ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
        ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
                    ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Public and Private Management) ชื่อย่อ : Ph.D. (Public and Private Management)
วิชาเอก/แขนงวิชา เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
        แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
        แบบ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
        แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
        แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
        5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
        5.2 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
        5.3 ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
        5.4 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
        5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
        5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
        6.1 สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดเปิดดาเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        6.2 การพิจารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร
         - คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
         - สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คาดว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายในปี พ.ศ. 2562 (ภายหลังเปิดดาเนินการสอนแล้ว 2 ปี)
อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
     เมื่อสาเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแลและการวางแผน
สถานที่จัดการเรียนการสอน
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

ระบบการจัดการศึกษา
    1.1 ระบบ
      ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาบางรายวิชา ในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน หลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในบางรายวิชาโดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
     1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
         ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. การดาเนินการหลักสูตร
    2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การดาเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลาทาการปกติ (วันอังคาร-วันอาทิตย์)
     2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
           2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน
           แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
           แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการศึกษาดีมาก หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการการจัดการภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังสาเร็จปริญญาโท หรือ 5 ปี หลังสาเร็จปริญญาตรี
(2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาหนด โดย
         2.1 มีผลสอบ TOFEL ไม่ต่ากว่า 450 (สาหรับ Paper based)* หรือ ไม่ต่ากว่า 213 (สาหรับ Computer based) หรือ
         2.2 มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0* หรือ
        2.3 มีผลการสอบ WTU English Test ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
        2.4 สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรีอน(ก.พ.) หรือ
        2.5 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
        2.6 ในกรณีที่ใช้การสอบ WTU English test คะแนนไม่ถึง 400 คะแนนแต่สูงกว่า 300 คะแนนนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด และต้องสอบรายวิชานี้ให้ผ่าน
หมายเหตุ * คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หากเกินต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
         (3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
         (4) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
       2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
          (1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
          (2) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
          (3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
          (4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทางาน ความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สาเร็จ
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
     3.1 หลักสูตร
       3.1.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
             หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน กาหนดโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
            แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
           แบบ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
           แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
           แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
          3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
            (1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทาดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
            แบบ 1.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ                                       -   หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                                      -   หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                          48   หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               48   หน่วยกิต
แบบ 1.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ                                       -   หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                                      -   หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                          72   หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               72   หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทาดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย
แบบ 2.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ                                       -   หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                                    15   หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                          36   หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                51   หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ                                      18    หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                                      15   หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                            48   หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                 81   หน่วยกิต


ผังโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

Please publish modules in offcanvas position.