สมัครเรียน

  ทำไมต้องเรียนปริญญาเอกที่นี่

  กำหนดเวลาเรียนที่สะดวกต่อนิสิต

  รายวิชาจำนวนน้อยมีความเข้มข้นในเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กระทรวงอุดมศึกษาฯ กำหนด หลักสูตรมีคุณภาพและบทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 ถึง 100% มหาวิทยาลัยกำหนดเวลาเรียนที่สะดวกต่อนิสิต

  วางเเผนการเรียน

  หลักสูตรมีคุณภาพและบทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 ถึง 100% โดยเฉลี่ยนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% สามารถจบการศึกษาภายใน3 ปี ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย  แต่ไม่เกิน 6 ปี. และมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด

  ค่าเรียน

  ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรปริญญาเอก  555,000 บาท ทุกหลักสูตร  สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือนได้


  ผ่อนชำระค่าเรียนได้

  สามารถแบ่งจ่ายค่าลงทะเบียนเป็นรายเดือนได้ เดือนละ 11,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนของภาคการศึกษานั้นๆ  ในกรณีที่นิสิตชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบ 550,000 บาทภายในภาคการศึกษาแรก จะได้รับ Notebook ฟรี 1 เครื่อง
  8:30 - 17:00

  8:30 - 17:00

  บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
  เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

   

  divider
  080-089-8617 , 090-665-7011-13

  080-089-8617 , 090-665-7011-13

  Call Us ฝ่ายรับสมัคร คุณจินตาภา บัวอุไร
  เพิ่มเพื่อน