สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิธีการสมัครเรียน

สมัครด้วยตนเองที่  
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 
ขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยด่วน หรือ ผู้สมัครเตรียมเอกสารนำมายื่น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16.00 น.
 • เมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนบางส่วน ผ่านเคาน์เตอร์การเงิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารที่ระบุในเเบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกและชำระเงินค่าแรกเข้าแล้ว รอแจ้งกำหนดการเข้ารายงานตัว
ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนบางส่วน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์        ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียน  10,500 บาท  แบบฟอร์มชำระเงิน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล           ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียน  10,500 บาท แบบฟอร์มชำระเงิน


หลักฐานประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัคร, ใบขึ้นทะเบียนนิสิต, เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ,ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ  โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ 1 ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจจากคลีนิก)
 • กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.๑) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จานวน 3 ฉบับ
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
 • บัตรประจาตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-563-5252 ต่อ 5016

สมัครเรียน, หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน