ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล รับจำนวน 80 คน / รุ่น / ปี


 1. นางสาวหทัยทิพย์      1468900004136
 2. นางสาวทักษพร        1129901774699
 3. นายศุภณัฐ              1509966159065
 4. นายธีทัต                1103700553461
 5. นายพงษ์วิวัฒน์        1659900071231
 6. นางสาวแพรวารี        1560101568120
 7. นางสาวพิมพ์​ชนก      1509966169796
 8. นางสาวพรไพลิน       1100703522253
 9. นางสาวศุกรวรรณ      1209301119753
 10. นางสาวสร้อยฟ้า       1350101661032
 11. นางสาวอธิชา           1399900157767
 12. นางสาววลัยลักษณ์     1839901747521
 13. นางสาวณัฐนันท์        2103000016371
 14. นางสาวภูชิตา           1319900878219
 15. นายคุณานนต์           1101501207072
 16. นางสาวปัณพร          1104800011920
 17. นางสาวปารัช           1103703425561
 18. นายไชยรัตน์            1739902022199
 19. นางสาวอัญพัชร์        1104200277619
 20. นางสาวศุภาพิชญ์      1809900903430
 21. นางสาวชนม์นิภา       1499900378835
 22. นางสาวพิมพ์ชนก      1509966169796
 23. นางสาวอักษรา         1209000060288
 24. นายภูวิศ                1419902101229
 25. นางสาวสุวรรณา       1341501417318
 26. นางสาวณหทัย         1329901099655
 27. นางสาวตวิษา          1819900355564
 28. นายนวพร              1309903019420
 29. นางสาวนันท์นภัส      1199900905013