ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับจำนวน 80 คน / รุ่น / ปี
 1. นางสาวภาวินี        1101501137121
 2. นายภัทรพงศ์        1429900409579
 3. นายภัคพล            1129901734034
 4. นางสาวณัฐนรี       1169800237841
 5. นางสาวณัฐณิชา    1199900789234
 6. นางสาวอภิชนากร  1103000149527
 7. นางสาวจิดาภร      1209000042956
 8. นางสาวจิดาภา      1209000042948
 9. นางสาวณัฏฐณิชา 1449900477889
 10. นางสาวญาณิศา    1409903014184
 11. นางสาววนิตาร์      1959900717538
 12. นางสาวปวีณ์ธิดา   1849901509417
 13. นางสาวจิดาภา       1103704369032
 14. นายถิรวุฒิ              1939900445236
 15. นางสาวกรองกาญจน์1500701289299
 16. นางสาวมนตรา        1579900955548
 17. นางสาวศศิกานต์     1409903038199
 18. นางสาวฤณรัก         1104700043846
 19. นายกฤษติพัฒน์      1100401043085
 20. นางสาวนิษฐ์ธิมา     1103900085380
 21. นางสาวณัชชา         1103900100885
 22. นายเขมทิน             1449900558981
 23. นางสาวณัชชา        1430301346261
 24. นางสาวทิฆัมพร       1104000049051
 25. นางสาวรูฮานี          1959900528905
 26. นางสาวพุทธาวดี     1104300299550
 27. นางสาวธัญยธรณ์     1100703171191
 28. นายกษิดิศ               1399900154822
 29. นายณัทธภูมิ            5410501033588
 30. นายเกรียงไกร         1209601223629
 31. นางสาวธัญชนก       1104300259868
 32. นายพล                   1104200301404
 33. นางสาวกฤชา          1309902795175
 34. นายภาดล               1309900636291
 35. นางสาวณัฐชยาน์    1103703645994
 36. นางสาวพีรดา          1104300490756
 37. นางสาววีริณ            1102200179135
 38. นางสาวสุรัชดา        2139600011023
 39. นายอภิชาต             1330700113075
 40. นางสาวปภาชุดา       1489900435332
 41. นางสาวนิธิวรรณ        3930500378181
 42. นางสาวโชติกานต์      1139900372155
 43. นางสาวสุชัญญา        1101200215408
 44. นางสาวณัฏชดาภรณ์   1209900127991
 45. นายชยพล              1209702051246
 46. นางสาวธนัชชา        1159900274706
 47. นายกฤตพาส           1100703310132
 48. นายวิชญ์พล            1939900483553
 49. นางสาวศลิน            1929900779827
 50. นายสุพัฒ               1103300149018
 51. นางสาวฌัลลิกา       1600101847770
 52. นางสาวฐิติพร          1100703326233
 53. นางสาวเมทิกา         1102200174958
 54. นางสาวมธุริดา         1479900499047
 55. นางสาวประภาศิริ     1104300182270
 56. นางสาวสิริโสภา       1103900106069
 57. นางสาวรวิสรา          1200101840868
 58. นางสาวจุฑารัตน์      1819900425465
 59. นางสาวลภัส            1100600445434
 60. นายธนวัฒน์             1460501314959
 61. นางสาวปัญญาพร     1100600428700
 62. นายธราเทพ            1309901177958
 63. นางสาวกฤตยา         1409902944986
 64. นางสาวสุภาณี          1100700557625
 65. นางสาวพิชญานิน      1909802614955​     
 66. นางสาวณัฐชยา        1929900729030
 67. นางสาวณิชกมล
 68. นางสาวซาเวร่า         1119902048011
 69. นายศุภกานต์           1100702752034
 70. นางสาวภัณฑิรา       1103703435035
 71. นายอัครชัย              1609900558998
 72. นายณัฐวัตร              1309902910713