ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์
 1. นายถิรวุฒิ               1939900445236
 2. นางสาวภาวินี         1101501137121
 3. นางสาวปวีณ์ธิดา    1849901509417 
 4. นายภัทรพงศ์          1429900409579
 5. นางสาวณัฐณิชา     1199900789234
 6. นางสาวจิดาภา       1103704369032
 7. นางสาวศศิกานต์     1409903038199 
 8. นางสาวณัชชา        1103900100885
 9. นางสาวฤณรัก        1104700043846
 10. นายกฤษติพัฒน์      1100401043085
 11. นางสาวณัฐนรี        1169800237841 
 12. นายภัคพล              1129901734034 
 13. นางสาวนิษฐ์ธิมา     1103900085380
 14. นางสาววนิตาร์        1959900717538
 15. นางสาวอภิชนากร    1103000149527
 16. นายเขมทิน             1449900558981
 17. นางสาวมนตรา       1579900955548
 18. นางสาวณัชชา       1430301346261
 19. นางสาวกรองกาญจน์1500701289299
 20. นางสาวณัฏฐณิชา   1449000577889
 21. นางสาวญาณิศา     1409903014184
 22. นางสาวจิดาภร       1209000042956
 23. นางสาวจิดาภา       1209000042948
 24. นางสาวรูฮานี         1959900528905
 25. นางสาวทิฆัมพร      1104000049051
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตวัชรพล
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตบุรีรัมย์