ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์
 1. นายถิรวุฒิ               1939900445236
 2. นางสาวภาวินี         1101501137121
 3. นางสาวปวีณ์ธิดา    1849901509417 
 4. นายภัทรพงศ์          1429900409579
 5. นางสาวณัฐณิชา     1199900789234
 6. นางสาวจิดาภา       1103704369032
 7. นางสาวศศิกานต์     1409903038199 
 8. นางสาวณัชชา        1103900100885
 9. นางสาวฤณรัก        1104700043846
 10. นายกฤษติพัฒน์      1100401043085
 11. นางสาวณัฐนรี        1169800237841 
 12. นายภัคพล              1129901734034 
 13. นางสาวนิษฐ์ธิมา     1103900085380
 14. นางสาววนิตาร์        1959900717538
 15. นางสาวอภิชนากร    1103000149527
 16. นายเขมทิน             1449900558981
 17. นางสาวมนตรา       1579900955548
 18. นางสาวณัชชา       1430301346261
 19. นางสาวกรองกาญจน์1500701289299
 20. นางสาวณัฏฐณิชา   1449000577889
 21. นางสาวญาณิศา     1409903014184
 22. นางสาวจิดาภร       1209000042956
 23. นางสาวจิดาภา       1209000042948
 24. นางสาวทิฆัมพร      1104000049051
 25. นางสาวพุทธาวดี     1104300299550
 26. นางสาวธัญยธรณ์    1100703171191
 27. นายกษิดิศ             1399900154822
 28. นายณัทธภูมิ          5410501033588
 29. นายเกรียงไกร        1209601223629
 30. นางสาวธัญชนก      1104300259868
 31. นายพล                  1104200301404
 32. นางสาวกฤชา        1309902795175
 33. นายภาดล              1309900636291
 34. นางสาวณัฐจิรา     1199600300957
 35. นางสาวศลิน         1929900779827
 36. นายประกร           1439900423504
 37. นายภคนันท์          1102800102362
 38. นางสาวประภาศิริ  1104300182270
 39. นางสาววีริณ
 40. นายวิญญ์ธนะ
 41. นางสาวอานิส       1949800135723
 42. นางสาวสุรัชดา      2139600011023
 43. นางสาวฌัลลิกา
 44. นายอภิชาต         1330700113075
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตวัชรพล
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตบุรีรัมย์