บริการ-รับผิดชอบ

สำนักบริหารทรัพย์สิน

บริการ/รับผิดชอบ

ส่วนงานอาคารสถานที่
 
ส่วนงานซ่อมบำรุง
ส่วนงานรักษาความปลอดภัย
ส่วนงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ
คลินิกทันตกรรม
คลินิกเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
โรงเรือนสัตว์