อาจารย์-เจ้าหน้าที่

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.อนันตพร วงศ์คำ

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
     มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

ติดต่อ

โทรศัพท์ 035-651-000 ต่อ 7130 หรือ 7131
 มือถือ   088-585-2040,  091-831-1969

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทางไกล

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ทางไกล

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ทางไกล

Edit Page