สำนักประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

งานของสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครคงเปรียบเสมือน"สะพาน"ที่พาดไว้ให้นักเรียนหรือผู้สนใจได้เข้าศึกษาในคณะและหลักสูตรที่ตนสนใจและได้พบกับ "เรือจ้าง" ที่จะให้วิชาความรู้ในวิชาชีพต่อไป            

           จากประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษากว่า 20 ปี เราพบว่านิสิตสายวิทยาศาสตร์ สายสุขภาพเป็นที่ต้องการของประเทศเสมอ และยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อประเทศเราเข้าสู่ยุค ageing society หรือยุคแห่งสังคมผู้สูงวัย ทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นตัวเลือกแรก ของตลาดแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้      

          สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ผมมีความเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจะตอบโจทย์ทุกด้านที่นิสิตต้องการ และเข้าใจถึงความกังวลในใจเลือกสถานศึกษา แต่เราต้องไม่ลืมว่าในยุคที่การแข่งขันสูงแบบนี้ โอกาสในการศึกษาต่อในคณะที่ดีมีความสำคัญมากกว่าสิ่งใด และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นพร้อมมอบโอกาสนั้นเพื่อให้ทุกๆความฝันได้เป็นจริง ตามวิสัยทัศน์ของสำนักประชาสัมพันธ์ "เลือกเรียน เลือกงาน เลือก WTU "

กำหนดการรับสมัคร มหาวิยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2563

ปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตร 
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
Edit Page