วิสัยทัศน์

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และรับสมัครแต่เดิมสังกัดอยู่ในสำนักบริหาร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างขึ้นใหม่ และได้แยกตัวออกจากสำนักบริหาร ขึ้นเป็นสำนัก โดยใช้ชื่อว่า “สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร”

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แนะแนวการศึกษาในหลักสูตรที่เปิดการสอน และจัดหานักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญาตรี

จนมาถึงในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้ง โดยยังคงใช้ชื่อเดิมว่า “สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร” มีอักษรย่อว่า สปร. และได้เพิ่มเติมส่วนงานขึ้น จำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่
          1.ส่วนงานประชาสัมพันธ์
          2.ส่วนงานแนะแนวและรับสมัคร
          3.ส่วนงานวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์

“สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร” ตั้งอยู่ที่ อาคารพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 วิทยาเขตวัชรพล
4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร  งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับสาธารณชน  ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมทั้งพัฒนา การให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว 

พันธกิจ

  • แนะแนวการศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทั้ง 3 วิทยาเขต
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษานักเรียนและผู้ที่สนใจการมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นด้วยเจ้าหน้าที่และสื่อในช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอก     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยเน้นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • รับผิดชอบการดูแลภาพลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทั้ง 3 วิทยาเขต
  • เป็นศูนย์กลาง การให้บริการข้อมูลข่าวสารงานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับสาธารณชน  
  • มุ่งเน้นกระบวนการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตให้เป็นเชิงรุก

โครงสร้างองค์กร

Edit Page

Please publish modules in offcanvas position.