บุคลากร-เจ้าหน้าที่

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เดวิด สมัญญาภรณ์
รองอธิการบดี
อาจารย์นราศักดิ์ แม้นสุรางค์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลียสารสนเทศ

ส่วนงานพัฒนาระบบ

อาจารย์เกียรติก้อง มูลเมือง
รองผอ..ส่วนงาน Data Control
นายศุภชัย บุตรพรหม
นักพัฒนาระบบ

ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

อาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์
รอง ผอ.วกค.ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน
นายคมศิลป์ ไชยหงษ์
เจ้าหน้าที่งานระบบ วิทยาเขตวัชรพล
นายธวัชชัย เห็นสุข
เจ้าหน้าที่งานระบบ วิทยาเขตวัชรพล
นายสุกฤษฎ์ ศรีโชติ
เจ้าหน้าที่งานระบบ วิทยาเขตกาญจนบุรี

ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร

อาจารย์บุญมาก กันหาสาย
รองผอ.ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร
น.ส.เพลินพิศ สุธี
ฝ่ายรับสมัคร ป.ตรี (วกค.)
น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร
ฝ่ายรับสมัคร ป.โท (วกค.)
น.ส.อวนมารา ก๋าซ้อนรัก
ฝ่ายประสานข้อมูลนิสิต