สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

<marquee> <FONT COLOR=#000000>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น</FONT></marquee>

ข่าวสารสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ลงทะเบียนโครงการอบรมจริยธรรม
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563 <FONT COLOR=#FF4500>New</FONT>
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10/2562

ข่าวสารการอุดมศึกษา

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 
Download

กิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

พิธีการลงนาม MOU ระหว่างสถาบัน
เครือข่ายประชาชื่น
 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 14 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 15 อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2561/2 อ่านต่อ>>>
อบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อ่านต่อ>>>
อบรมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 13 อ่านต่อ>>>
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo